ပိုၼ်း

ပိုၼ်းၽြႃးၸဝ်ႈၵေႃႇမိူင်း (ၼမ်ႉၶမ်း)

ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ဢၼ်ၼႄဢွင်ႈတီႈၽြႃးၵၢင်မိူင်း လႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း (Google Map, August 2020)

Categories: ပိုၼ်း

Leave a Reply