ပိုၼ်း

ပိုၼ်းၸဝ်ႈၸရေးဢွၼ်ႇ ပၢင်လူင်

ၸဝ်ႈၸရေးၼၼ်ႇတႃႇ (ႁွင်ႉ) ၸရေးဢွၼ်ႇ ပၢင်လူင် ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈၼႃးၸိုၼ်းသေ လႆႈႁဵၼ်းဢဝ်ၶူးလၢႆးလိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇ တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈၶူးမေႃၸရေးသေးၵုင်း မိူင်းၼွင်။ ၸဝ်ႈၸရေးဢွၼ်ႇ ပၢင်လူင် ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၽၢႆႇလင်ႇၵႃႇလူင် လင်ႇၵႃႇဢွၼ်ႇ တင်းသွင်သေ သဵၼ်ႈမၢႆၽိုၼ်လိၵ်ႈတြႃးလင်ႇၵႃႇလူင် ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈ မီးသၢဝ်းပၢႆသေ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႁၼ်မႅၼ်ႈၵေႃႈ တေမီးယူႇတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈပိုၼ်းၸဝ်ႈၸရေးဢွၼ်ႇ ပၢင်လူင် ၼႆႉ ၸဝ်ႈၸၢင်းရႃႇၸထမ်ႇမ (ဝတ်ႉၵွင်းမူးၵူင် ၼၢင်းၵိၼ်ပူ) ၶူၼ်ႉႁႃတႅမ်ႈဝႆႉမိူဝ်ႈပီ 2017 သေ မၼ်းၸဝ်ႈလူၼႄၵႂႃႇတီႈၼ်ႂးပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း(5) ဢၼ်ၸတ်းႁႅၼ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လူတ်ႇၸၼ်ဢဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉလႆႈတီႈတ်ႂႈၼႆႉ −လူတ်ႇဢဝ်ၽိုၼ် PDF
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ဝတ်ႉၼႃးၸိုၼ်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၸိုၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸႃႇတိတီႈၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၸရေးဢွၼ်ႇပၢင်လူင်

Leave a Reply