တီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း

ပိုၼ်းၽြႃးပလသိႁိင်ၵလႄႈမိူင်းသႅၼ်ဝီ

ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်လႆႈႁၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ် (Google Map, 22/8/2020)

Leave a Reply