တီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း

ပိုၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင်

ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ (Google Maps, August 2020)

Leave a Reply