ရတၼႃႇတႆး

ၶူင်သၢင်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်း ၸႅၵ်ႇၽႄ


ၵၢၼ်ႁဵၼ်း

ၵၢၼ်ႁဵၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈႁႅင်းလူင် တႃႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၵတ်းယဵၼ် တႄႇဢဝ်ၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ်တေႃႇထိုင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း …

ၾိင်ႈတိုဝ်းၵမ်

ၾိင်ႈငႄႈလႄႈလွင်ႈတိုဝ်းၵမ်ၼ်ႂးဝူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢႆၽၢင် တႃႇႁ်ႂႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸုၵ်းမၼ်ႈလႆႈယိုၼ်းယၢဝ်း …

ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး

photo of man standing on boat
Photo by Matan Levanon on Pexels.com

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉဢွၵ်းဢေႃ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းသၢႆငၢႆ ဝူၼ်ႉတၼ်းတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးသေ ၶပ်းၶိုင် …

လွင်ႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ

corn fields under white clouds with blue sky during daytime
Photo by Pixabay on Pexels.com

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ႁ်ႂႈတူင်ႇဝူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမ်ႂႇသုင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းႁ်ႂႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ …

ထုင်ႉၵုၼ်ပွၼ်

ထုင်ႉၵုၼ်ပွၼ် ပဵၼ်တီႈလိၼ်တူင်ႇဝူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ မီးယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်ၾိင်ႈ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၵၢၼ်ၶိုၼ်းယ်ႂႇ …

လူလိၵ်ႈတူၺ်းလၢႆး

photo of person reading
Photo by Daria Shevtsova on Pexels.com

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်ၾိင်ႈ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ တေၶႅမ်ႉတိူဝ်းတွၼ်း ၼၼ်ႉ တေလႆႈလူလိၵ်ႈတူၺ်းလၢႆး …


About Us

Visitors will want to know who is on the other side of the page. Use this space to write about your business.

More About Us

Get In Touch

  • contact@shangems.org

More Ways to Get In Touch

Drop By

tbc

Direction and Maps